Privacy Statement

Algemeen

Wanneer u een vestiging of de website van Sir Winston Casino bezoekt, producten of diensten van Sir Winston Casino bestelt of afneemt, of wanneer u met Sir Winston Casino in contact treedt, kan Sir Winston Casino persoonsgegevens van u verzamelen. Deze Privacy Statement is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) bezoekers van Sir Winston Casino en gebruikers van websites van Sir Winston Casino (“Cliënten”).

Sir Winston Casino hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Europese AVG wetgeving.

Sir Winston Casino kan deze Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen.

Via www.sirwinstoncasino.nl/privacy kunt u altijd de laatste versie van de Privacy Statement inzien. Wij adviseren u regelmatig na te gaan of u over de meest recente versie van de Privacy Statement beschikt en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan Sir Winston Casino verstrekt.

Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

Verantwoordelijkheid gegevensverwerking

Sir Winston Casino is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar cliënten. Het correspondentieadres van Sir Winston Casino is Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk. Het e-mailadres van Sir Winston Casino is info@sirwinston.nl

Verzamelen gegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw toegang tot en verblijf in de vestigingen van Sir Winston Casino te faciliteren;
 • Om u de producten en diensten van Sir Winston Casino aan te bieden;
 • Om een effectief veiligheidsbeleid in de vestigingen van Sir Winston Casino te voeren (bijvoorbeeld door toegangscontrole, het uitvoeren van cameratoezicht of het registreren van incidenten);
 • Om kansspelverslaving tegen te gaan;
 • Om u de website van Sir Winston Casino aan te bieden;
 • Om u, wanneer u hebt aangegeven daar prijs op te stellen, onze algemene e-mail nieuwsbrief toe te zenden, of u op de hoogte te houden van algemene acties en aanbiedingen van Sir Winston Casino;
 • Om u, wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven, te informeren over specifieke producten en diensten van Sir Winston Casino op basis van bij Sir Winston Casino bekende voorkeuren;
 • Om te voldoen aan op Sir Winston Casino rustende wettelijke verplichtingen, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 • Om uw verzoeken en vragen in behandeling te kunnen nemen.
 • Om u, indien u hebt aangegeven per post of e-mail door Sir Winston Casino benaderd te mogen worden, uit te nodigen voor deelname aan onderzoek dat betrekking heeft op Sir Winston Casino.

Persoonsgegevens

Sir Winston Casino verzamelt uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het aanbieden en leveren van haar producten en diensten, of voor zover Sir Winston Casino daartoe gehouden is op grond van een wettelijke plicht. Sir Winston Casino kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Contactgegevens (zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Gegevens van uw identiteitsdocument (zoals het nummer van uw paspoort of ID kaart);
 • Nationaliteit;
 • E-mailadres;
 • Foto, camerabeelden en audio;
 • Datum en locatie van bezoek aan een vestiging;
 • Speelgedrag;
 • Eventuele betrokkenheid bij incidenten;

Verzamelwijze persoonsgegevens

U kunt op verschillende manieren persoonsgegevens aan ons kenbaar maken, bijvoorbeeld wanneer u:

 • een vestiging van Sir Winston Casino bezoekt;
 • de website van Sir Winston Casino bezoekt;
 • direct of indirect producten of diensten van Sir Winston Casino afneemt;
 • deelneemt aan spellen van Sir Winston Casino;
 • deelneemt aan acties, promoties, of wedstrijden gehouden door Sir Winston Casino;
 • in contact treedt met Sir Winston Casino.

Wanneer u een vestiging of een website van Sir Winston Casino bezoekt, of producten of diensten van Sir Winston Casino afneemt gaat u ermee akkoord dat Sir Winston Casino uw persoonsgegevens verwerkt voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Commerciële communicatie Sir Winston Casino

Sir Winston Casino treedt graag in contact met u over haar producten en diensten, bijvoorbeeld via e-mail, post, SMS, telefoon of andere communicatiekanalen. U hebt altijd de mogelijkheid zich af te melden van verdere commerciële communicatie van Sir Winston Casino te ontvangen door gebruik te maken van één van de volgende opties:

 • door op de link ‘afmelden’ te klikken onderaan e-mails die Sir Winston Casino verstuurt;
 • door via het contactformulier op de website (www.sirwinstoncasino.nl/contact) van Sir Winston Casino aan te geven dat u niet langer commerciële communicatie van Sir Winston Casino wenst te ontvangen;

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van commerciële communicatie, kan het, vanwege verwerkingstijd en productieschema’s, voor komen dat u nog wel de communicaties die al in productie waren ontvangt.

Preventiebeleid, incidenten en entreeverboden

Sir Winston Casino voert een preventiebeleid kansspelen om kansspelverslaving tegen te gaan. Sir Winston Casino kan in het kader van het tegengaan van kansspelverslaving persoonsgegevens verwerken, zoals gegevens over uw bezoekfrequentie en (speel)gedrag. Meer informatie over het beleid en eventuele maatregelen van Sir Winston Casino omtrent ons preventiebeleid kunt u opvragen bij een van de medewerkers in de vestiging(en).

Sir Winston Casino probeert de veiligheid in haar casino’s en de integriteit van haar organisatie en spelen zoveel mogelijk te waarborgen. Dit kan ertoe leiden dat wanneer u betrokken bent (geweest) bij een incident wij dit registreren in ons incidentenregister.

In uiterste gevallen kan Sir Winston Casino een (tijdelijk) entreeverbod of bezoekbeperking opleggen. Indien Sir Winston Casino een entreeverbod of bezoekbeperking oplegt, zullen wij u daarover informeren. Indien Sir Winston Casino u daar niet over kan informeren (bijvoorbeeld omdat geen contactgegevens van u bekend zijn), dan zal Sir Winston Casino u bij uw eerstvolgend bezoek informeren.

U hebt altijd de mogelijkheid via de klachtenprocedure uw bezwaar tegen door Sir Winston Casino opgelegde maatregelen kenbaar te maken. Ingeval van zeer zware overtredingen kan Sir Winston Casino daarvan melding maken bij de veiligheidsafdelingen van lokale casino’s uit haar eigen netwerk.

Opname telefoongesprekken

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt kan dit telefoongesprek worden opgenomen. Wij nemen deze telefoongesprekken op ten behoeve van de bedrijfsbeveiliging van Sir Winston Casino. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de opname plaatsvond.

Beschermen van uw persoonsgegevens

Sir Winston Casino heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We beschermen uw persoonsgegevens door middel van verschillende gangbare beveiligingswijzen, waaronder een beveiligde opslag.

Cookiebeleid

Wanneer u de website van Sir Winston Casino bezoekt, maakt Sir Winston Casino gebruik van zogenaamde “cookies” om uw bezoek te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Sir Winston Casino gebruikt cookies om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat u die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Daarnaast zorgen cookies ervoor de producten of diensten die u koopt te onthouden wanneer u bijvoorbeeld een online-winkelwagentje gebruikt. Lees hier meer over ons cookie-beleid www.sirwinstoncasino.nl/cookies.

Rechten

U kunt te allen tijde Sir Winston Casino verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die Sir Winston Casino over u verwerkt. U hebt het recht deze te verbeteren, aan te vullen of te (laten) verwijderen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u schriftelijk en voorzien van een handtekening kenbaar te maken aan:

Sir Winston Casino
Klantenservice
Kessler Park 30
2288 GS Rijswijk

Om een verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u een kopie van een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld rijbewijs of paspoort) mee te sturen.

Vragen? Neem contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).
Als je vragen hebt over ons privacy beleid of het gebruik van cookies kan je altijd contact opnemen met een van onze Functionarissen voor de Gegevensbescherming per e-mail via privacy@sirwinston.nl.

Menu

Menu